Friday, January 11, 2008

Татварын Ерөнхий газрын бүтэц зохион байгуулалт

Татварын Ерөнхий Газрын даргыг Ерөнхий сайд томилж чөлөөлнө. ТЕГ нь татварын хуулийн дагуу 21 зүйл заалтын дагуу татварыг цуглуулж монгол улсын төсөвт оруулна. Шинэ хуулиар татварын аймаг нийслэлийн татварын албаны даргыг аймгийн засаг дарга томилж чөлөөлдөг болсон. Үүний давуу тал татварын алба нь татварын алба нь бага татвар тооцож их орлого оруулж шагнал горилох асуудлыг таслан зогсоосон. Сумын татварын байцаагчийг аймгийн татварын албаны дарга томилдог.

No comments: